Główne zadania PKOpto SEP
w latach 2009-2010


   Polski Komitet Optoelektroniki SEP
   utworzono w 1985 r.


• Udział w opracowaniu Programu Strategicznego
„ Technologie fotoniczne i systemy pomiarowe
dla medycyny i innowacyjnej gospodarki”

• Udział w opracowaniu zbiorczym KEiT PAN,
Rozdział V, „Analiza stanu i kierunków
rozwoju krajowych ośrodków naukowych i firm
produkcyjnych w dziedzinie optoelektroniki i fotoniki”

• Organizacja i prowadzenie
corocznych Ogólnopolskich Konkursów
im. prof. Adama Smolińskiego na najlepsze
prace dyplomowe w dziedzinie optoelektroniki

• Patronat merytoryczny nad konferencjami i sympozjami