Historia

POLSKI KOMITET OPTOELEKTRONIKI STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH (PKOpto SEP )

  Polski Komitet Optoelektroniki SEP został powołany 19 grudnia 1985 uchwałą Zarządu Głównego SEP w odpowiedzi na inicjatywę środowisk inżynierskich i naukowobadawczych zajmujących się problematyką z zakresu optoelektroniki, w tym techniki laserowej i światłowodowej, znajdujących szczególnie szerokie zastosowania w różnych dziedzinach nowoczesnych technologii i nauce.

  Stworzenie warunków dla integracji środowisk naukowych i technicznych w kraju, wymiany informacji i koordynacji przedsięwzięć związanych z wdrażaniem osiągnięć w dziedzinie optoelektroniki oraz reprezentacji Polskiej Optoelektroniki na arenie międzynarodowej to główne cele powołanego Komitetu.

  Pierwszym przewodniczącym PKOpto był prof. Adam Smoliński czł. rzecz. PAN (PW) wybrany na posiedzeniu założycielskim przez gremium 116 specjalistów reprezentujących różne ośrodki badawcze w kraju. Zastępcami wybranego przewodniczącego zostali: prof. M. Szustakowski (WAT) oraz prof. M. Pluta (CLO). Prezydium Komitetu tworzyli profesorowie B. Paszkowski czł. rzecz. PAN (PW), A. Waksmundzki (UMCS), W. Woliński (PW), B. Mroziewicz (ITE) i A. Zieliński (IŁ) oraz mgr St. Zbyrad (OTO), dr R. Romaniuk (PW), dr J. Sochacki (CLO), mgr J. Bilip (Polkolor) i dr J. Kowar (IŁ). Sekretarzami zostali mgr B. Grejcz (MŁ) i dr A. Mioduszewska (MŁ) – do 1989. Do sekretariatu Komitetu w latach 1990-1998 dołączył mgr St. Masternak (WIŁ) a od 1998 mgr St. Jonak (PW).

  W roku 1990 prof. A. Smoliński zostaje wybrany Przewodniczącym Honorowym, funkcję przewodniczącego Komitetu obejmuje prof. Wiesław Woliński (PW) a jego zastępcami zostają profesorowie Zdz. Jankiewicz (WAT), M. Szustakowski (WAT) - do1993, M. Pluta (INOS) - do 2002, R. Romaniuk (PW) – od 1993, A. Rogalski (WAT) – od 1998, T. Woliński (PW) – od 2002.

  W latach 1986 – 2007 działalność Komitetu realizowana była w strukturze Zespołów Roboczych (ZR), których przedmiotem zainteresowania były różne dziedziny optoelektroniki np. Optoelektronika Światłowodowa, Obrazowa, Laserowa, Informatyczna, Fotowoltaiczna itd. Zespoły Robocze w okresie swojej działalności podlegały wielu zmianom dotyczącym zarówno zakresu merytorycznego prowadzonych działań jak i zmianom o charakterze organizacyjnym.

  W okresie ostatnich kilkunastu lat niżej wymienione Zespoły Robocze określały strukturę i działania PKOpto:

  1. Fotonika Obrazowa – przew. prof. R. Jóźwicki (PW)
  2. Optoelektronika Laserowa – przew. (dr Wł. Nowakowski - WAT), prof. A. Zając (WAT)
  3. Termodetekcja Optoelektroniczna – przew. (dr P. Pręgowski - WAT), prof. B. Więcek (PŁ)
  4. Metrologia Optoelektroniczna – przew. prof. M Pałys (PW)
  5. Telekomunikacja Światłowodowa – przew. (doc. dr St. Sońta – f-ka Kabli ), mgr Zdz. Kleszcz (Siemens Sp.)
  6. Czujniki Optoelektroniczne i Optoelektronika Zintegrowana – przew. prof. L. Jaroszewicz (WAT)
  7. Optoelektronika Półprzewodnikowa – przew. (prof. B. Mroziewicz - ITE), prof. Zb. Bielecki (WAT)
  8. Fotonika w Technikach Informacyjnych –przew. prof. K. Chałasińska-Macukow (UW)
  9. Technika światłowodowa – przew. prof. J. Rayss (UMCS)

  Do głównych zadań Komitetu PKOpto i jego Zespołów Roboczych należało opiniowanie planów rozwojowych z dziedziny optoelektroniki, opracowywanie i prowadzenie programów badawczych, opracowywanie ekspertyz oraz patronowanie, organizowanie (współorganizowanie) odczytów, sympozjów, konferencji naukowo-technicznych i szkół optoelektroniki.

  Pod patronatem merytorycznym Komitetu i przy znacznym udziale jego członków zorganizowano (współorganizowano) wiele ważnych konferencji cyklicznych takich jak Sympozjum Techniki Laserowej, Światłowody i ich Zastosowania, Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne, Technologia Elektronowa, Krajowe Sympozjum Telekomunikacji, Krajowa Konferencja Elektroniki, Integrated Optics, Termografia i Termometria w Podczerwieni oraz Sympozjum Fotoniki.

  Pod auspicjami PAN i Komitetu PKOpto zorganizowano 18 Krajowych Szkół Optoelektroniki obejmujących wybrane jej obszary:

I Optoelektronika Światłowodowa, Unieście, 6-10 kwiecień 1987r.
II Optotelekomunikacja, Gdańsk - Wyspa Sobieszewska, 16-22 kwiecień 1988 r.
III Materiały i Technologie Światłowodowe, Kazimierz Dolny, 17-21 kwiecień 1989r.
IV Czujniki Elektroniczne i Światłowodowe, Waplewo, 7-11 maj 1990r.
V Metrologia Laserowa, Waplewo, 14-18 październik 1991r.
VI Optotelekomunikacja, Waplewo, 1-5 czerwiec 1992r.
VI bis Optotelekomunikacja, Waplewo, 5-9 październik 1992r.
VII Zastosowanie Laserów w Medycynie, Zegrze, 10-15 październik 1993r.
VIII Laserowe Technologie Obróbki Materiałów, Gdańsk - Wyspa Sobieszewska, 6-9 czerwiec 1994r.
IX Zintegrowane Sieci Światłowodowe, Gdańsk – Wyspa Sobieszewska, 29 maj-2 czerwiec 1995r.
IX bis Zintegrowane Sieci Światłowodowe, Lidzbark Welski, 23-27 październik 1996r.
X Zastosowanie Laserów w Medycynie, Zegrze, 24-26 kwiecień 1995r.
XI Fotonika w Przetwarzaniu Informacji, Ustroń, 6-10 maj 1996r.
XII Fotowoltaika - Ogniwa Słoneczne i Detektory Podczerwieni, Kazimierz Dolny, 22-24maj 1997r.
XIII Optyczne Sieci Telekomunikacyjne, Bukowina Tatrzańska, 5-9 październik 1998r.
XIV Fotonika w Przetwarzaniu Informacji, Stare Jabłonki, 7-11 listopad 2000r.
XV Szerokopasmowe Sieci Światłowodowe, Rabka Zdrój, 29 maj- 2 czerwiec 2000r.
XVI Szerokopasmowe Sieci Światłowodowe – Techniki Pomiarowe, Zakopane, 8-12 październik 2001r.
XVII Fotowoltaika - Ogniwa Słoneczne i Detektory, Kazimierz Dolny, 13-16 październik 2003r.
XVIII Współczesna Optoelektronika w Medycynie, Sopot, 7-10 kwiecień 2005r.

  Rektorem pierwszych dziesięciu Szkół był prof. A. Smoliński a pozostałych prof. W. Woliński. W Szkołach uczestniczyło od 50 do 120 słuchaczy wywodzących się z krajowych środowisk technicznych i naukowych: studenci, doktoranci, pracownicy naukowi uczelni, instytutów a także pracownicy zakładów pracy oraz instytucji telekomunikacyjnych zainteresowanych tematyką szkoły. Program Szkół dotyczących telekomunikacji światłowodowej obejmował zarówno wykłady jak i ćwiczenia laboratoryjne a uczestnicy uzyskiwali zaświadczenia o ich ukończeniu.

  Staraniem Komitetu, w sierpniu 1988 roku uzyskano akceptację Międzynarodowego Stowarzyszenia Inżynierii Optycznej (The International Society for Optical Engineering - SPIE) utworzenia Polskiej Sekcji SPIE, której przewodniczącym został prof M. Pluta. Stworzyło to m.in. wyjątkowe warunki dla promowania osiągnięć polskiej myśli technicznej i naukowej na forum międzynarodowym poprzez możliwości publikowania w wydawnictwach SPIE wybranych materiałów najważniejszych polskich konferencji optoelektronicznych.

  W roku 1992 Komitet wydaje pierwsze czasopismo w języku angielskim pod nazwą Opto-electronics Review, jako suplement do czasopisma Elektronika. Czasopismo to obecnie wydawane pod auspicjami SEP i WAT stało się (głównie dzięki działaniom redaktora naczelnego prof. A. Rogalskiego) czasopismem optoelektronicznym redagowanym w kraju, indeksowanym na liście filadelfijskiej o wysokiej wartości wskaźnika IF (impact factor).

  W ramach działalności Komitetu zorganizowany został Klub Laserowy aktywny do chwili obecnej.

  Jedną z bardzo ważnych form działalności Komitetu jest organizacja corocznych ogólnopolskich konkursów na najlepsze prace dyplomowe (inżynierskie i magisterskie) z dziedziny optoelektroniki. Pierwszy konkurs został zorganizowany w roku 1992. Od roku 1998 konkursy te organizowane są pod nazwą „ Ogólnopolski Konkurs im. Adama Smolińskiego na najlepszą pracę dyplomową z dziedziny optoelektroniki”. Zgłaszane na Konkurs prace podlegają ocenie wybitnych specjalistów z tej dziedziny w kraju.

  Konkursy PKOpto SEP cieszą się dużym zainteresowaniem i uznaniem krajowych ośrodków akademickich oraz absolwentów. Stymulują one zainteresowanie młodych ludzi najnowocześniejszymi osiągnięciami w dziedzinie optoelektroniki, prowadząc nie tylko do poszerzenia wiedzy ale także przyczyniając się do samodzielnego, często oryginalnego wkładu w rozwiązanie postawionych w pracy dyplomowej zadań. Zdobycie nagrody lub wyróżnienia w Konkursie w wielu przypadkach stanowi ważny krok na początku drogi naukowej lub zawodowej laureata.

  Działalność integracyjna i informacyjna środowiska optoelektroników w kraju prowadzona przez Polski Komitet Optoelektroniki SEP powiązana jest ściśle z działalnością w tym zakresie prowadzoną przez Sekcją Optoelektroniki Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN i Polską Sekcją SPIE – obecnie Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne.

Opracowano na podstawie:
1 – Informacje o działalności Komitetu publikowane w latach 1986-2004 w formie wkładek „Optoelektronika”(łącznie 44 wkładki) w czasopiśmie Elektronika, opracowywane przez sekretarza mgr B. Grejcza.
2 – Roczne i kadencyjne sprawozdania przygotowywane dla SEP.

Wiesław Woliński

Załaczone pliki: