Regulamin konkursu 2023

Warszawa, październik 2023

 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Polski Komitet Optoelektroniki

 

Ogólnopolski Konkurs im. Adama Smolińskiego 

na najlepszą pracę dyplomową z dziedziny optoelektroniki

 

Optoelektronika − dziedzina łącząca fotonikę z elektroniką, nieustannie otwiera nowe możliwości aplikacji w szeroko rozumianej technice, medycynie i ekologii. Jej znaczenie wciąż rośnie, co znajduje swój wyraz między innymi w tematyce badań naukowych, bogatej bibliografii i uniwersyteckich czy politechnicznych programach kształcenia.

            Doceniając w tym kontekście rolę prac magisterskich i inżynierskich, w roku 1992 Polski Komitet Optoelektroniki SEP ustanowił coroczny konkurs na najlepsze prace dyplomowe, wykonane na wyższych uczelniach w Polsce, z dziedziny szeroko rozumianej optoelektroniki. Zgodnie z założeniami Konkursu oczekuje się, że nadsyłane prace spełniają następujące kryteria:

  • uzyskały bardzo dobrą ocenę na uczelni macierzystej,
  • stanowią pracę wykonaną samodzielnie, w miarę możliwości maksymalnie nowatorską i zawierającą zarówno wyniki eksperymentalne jak i ich teoretyczną interpretację,
  • wyróżniają się wysokim poziomem merytorycznym oraz starannością w sposobie zredagowania i wydruku tekstu.

 

Regulamin Konkursu

 

§ 1. Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu jest Polski Komitet Optoelektroniki działający przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Elektryków Polskich http://pkopto.pl

 

§ 2. Przedmiot Konkursu

Przedmiotem Konkursu są prace dyplomowe magisterskie i inżynierskie zrealizowane, napisane i obronione przez studentów w rocznym okresie czasu objętym konkursem.

 

§ 3. Okres czasu objęty Konkursem

Prace na Konkurs mogą być zgłaszane do dnia 18.11.2023 r. W konkursie mogą wziąć udział prace obronione w roku akademickim 2022/2023.

 

§ 4. Zakres tematyczny Konkursu

Na Konkurs mogą być zgłaszane prace dotyczące tematyki z dziedziny optoelektroniki, fotoniki i optyki. Tematyka ta może być ujmowana zarówno w aspektach teoretycznych jak i praktycznych. W jej zakres mogą wchodzić opisy nowych zjawisk, modelowanie, symulacja i projektowanie, a także technologie wytwarzania materiałów, elementów, układów i systemów oraz pomiary ich właściwości i zastosowania. Spośród tych ostatnich można wymienić dla przykładu optoelektronikę obrazową, technikę laserową i światłowodową, fotowoltaikę, czujniki oraz aparaturę badawczą i pomiarową. Przedstawiony zakres tematyczny może  zmieniać się stosownie do postępu wiedzy i techniki w dziedzinach objętych Konkursem.

§ 5. Jury Konkursu

Jury Konkursu jest powoływane przez Zarząd Polskiego Komitetu Optoelektroniki na czas trwania kadencji Komitetu. Jury składa się z wybitnych krajowych ekspertów z `dziedziny optoelektroniki. Członkowie Jury mogą korzystać z opinii ekspertów zewnętrznych. Skład Jury jest publikowany na stronie internetowej Komitetu. Przewodniczącym Jury jest Przewodniczący Komitetu bądź jego zastępcy.

 

 § 6. Recenzje prac na Konkurs

Prace zgłoszone na Konkurs, wraz z materiałami towarzyszącymi, są recenzowane przez Jury Konkursu. Recenzje prac są przedstawiane na posiedzeniu Jury Konkursu. Laureaci są wyłaniani na podstawie dyskusji i głosowania członków Jury.

 

§ 7. Proces zgłaszania prac na Konkurs

Osoby zainteresowane Konkursem proszone są o kontakt z Sekretariatem Komitetu:

dr inż. Maciej Linczuk

mailowo na adres:

maciej . linczuk (at) . pw . edu . pl

lub telefonicznie: +48 22 234 7986.

Pełne zgłoszenie pracy do Konkursu następuje drogą elektroniczną poprzez stronę WWW Komitetu (nie mailowo).

Zgłoszenie do Konkursu musi zawierać następujące dokumenty:

  • pracę dyplomową w formacie PDF
  • skan opinii promotora oraz recenzentów,
  • skan zaświadczenia o ukończeniu studiów,
  • skan zgody RODO,
  • inne dokumenty potwierdzające wysoką wartość naukową zgłaszanej pracy, jak publikacje, raporty naukowe, informacje o wdrożeniach itp.

W przypadku publikacji, wymagane jest załączenie podpisanego przez promotora oświadczenia wyszczególniającego zakres prac będących wkładem merytorycznym studenta.  

Zgłoszenie pracy na konkurs zostanie potwierdzone e-mailem.

 

§ 8. Nagrody

Jury Konkursu może przyznać nagrody kategorii pierwszej, drugiej, trzeciej i wyróżnienia, lub dowolną kombinację powyższych nagród, w tym może przyznać nagrodę tylko jednej kategorii lub nie przyznać nagród w ogóle.

Nagrody w Konkursie, pieniężne, rzeczowe i w postaci dyplomów są wręczane na uroczystym Spotkaniu Świąteczno-Noworocznym Zarządu Głównego i czołowych działaczy Stowarzyszenia Elektryków Polskich, przy udziale Zarządu Polskiego Komitetu Optoelektroniki. Uroczystość odbywa się zwyczajowo w okolicach połowy grudnia. Imienne dyplomy laureatów, są podpisane przez Prezesa SEPu oraz Przewodniczącego Polskiego Komitetu Optoelektroniki. Na dyplomie wymienieni są sponsorzy Konkursu w danym roku. Lista laureatów Konkursu jest publikowana w prasie naukowo-technicznej SEP oraz na stronie internetowej Polskiego Komitetu Optoelektroniki SEP.

 

§ 9. Sponsorzy

Nagrody pieniężne i rzeczowe w Konkursie fundują Sponsorzy. Corocznie Polski Komitet Optoelektroniki SEP zwraca się do grupy Sponsorów, którymi są uczelnie, jednostki badawczo rozwojowe, instytuty badawcze, laboratoria, fundacje, przedsiębiorstwa i firmy, oraz osoby prywatne o sfinansowanie bieżącej edycji konkursu. Wysokość nagród w każdym roku jest inna i zależy od łącznej dotacji Sponsorów.

 

§ 10. Zakończenie

Ogólnopolski Konkurs Prac Dyplomowych z Dziedziny Optoelektroniki im. wybitnego polskiego uczonego profesora Adama Smolińskiego cieszy się w krajowym środowisku naukowym, naukowo-technicznym,  przemysłowym i biznesowym znacznym uznaniem. Nagrodzone uczestnictwo w Konkursie jest szczególnym wyróżnieniem dla absolwentów rozpoczynających karierę zawodową.

 

 

Załaczone pliki: